Materias

También puedes seguirnos en
Aceptamos
Instal.lacions elèctriques interiors. gm.

Instal.lacions elèctriques interiors. gm.

Autor: Gonzalez, Pedro; Sebastian ,jose Maria
Editorial: MARCOMBO - ALTAMAR
Paginas: 368
Edición: 1edición
Fecha edición: 26-08-2010
ISBN: 9788496334731
Precio: 39 €

Avisarme cuando esté disponible
0 (0) Valore y vea las opiniones de este libro

Ver índice
Desenvolupament del currículum del mòdul professional d'Instal·lacions Elèctriques Interiors corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mig d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques de la família professional d'Electricitat i Electrònica.

L'objectiu fonamental d'aquest mòdul professional és que els alumnes adquireixin un coneixement teòric i eminenment pràctic sobre les instal·lacions elèctriques interiors i els diferents elements que les formen, així com dels criteris de càlcul i selecció, principalment des del punt de vista del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.

El llibre s'ha dividit en onze unitats didàctiques. Cadascuna d'elles està formada per:

-Part central, on es desenvolupen els diferents conceptes que van acompanyats d'exemples resolts quan cal i activitats per a la seva resolució.

-El projecte. Teoria sobre com cal presentar un projecte i els documents que el formen. A l'última unitat didàctica es mostra en aquest apartat la resolució d'un projecte elèctric d'un edifici destinat a vivendes fent les vegades de conclusió als coneixements adquirits al llarg del curs.

-Autoavaluació. Exercicis perquè l'alumne comprovi els coneixements adquirits.

-Pràctiques de taller. Són unes pràctiques (en total 49), generalment relacionades amb la teoria explicada a la unitat didàctica, per aprendre d'una manera aplicada com cal fer les instal·lacions elèctriques interiors i com conèixer les peculiaritats i precaucions a tenir en compte amb els materials utilitzats.

Pel que fa a l'ordenació dels continguts, les primeres sis unitats didàctiques es dediquen a la introducció dels conceptes més bàsics de l'electrotècnia, l'estudi dels elements i components més importants, els aparells de mesura i processos de mediació, la il·luminació, la prevenció de riscos laborals, les eines emprades i els dispositius de protecció. A partir de la unitat didàctica 7 s'inicia l'estudi de les instal·lacions elèctriques interiors pròpiament dit, atenent a les diferents Instruccions Tècniques Complementàries del REBT: la normativa vigent, càlculs de línies, instal·lacions interiors en habitatges i en locals especials i finalment la posada a terra de les mateixes.

Aquest llibre és molt versàtil i es pot utilitzar seguint l'ordre que cada professor estimi convenient, no obstant, recomanem que es comenci per la unitat didàctica 1 i així successivament, combinant la teoria i exercicis amb les pràctiques de taller, ja que hem tingut especial atenció en ordenar els coneixements amb un nivell progressiu de dificultat.
Libros relacionados
Instalaciones solares fotovoltaicas. gm.
Instalaciones solares fotovoltaicas. gm.
Barrio López, Monica; Casa Vilaseca, Miquel
198 pág
29,8€28,31 €
Portes gratis
Comprar libro
Instal·lacions domòtiques. gm.
Instal·lacions domòtiques. gm.
Rodriguez, Antonio; Casa, Miquel
208 pág
36 €Avisarme cuando esté disponible
Instalaciones domóticas
Instalaciones domóticas
Antonio Rodriguez; Miquel Casa
216 pág
29,95€28,45 €
Portes gratis
Comprar libro

Comentarios y valoraciones

Escriba su comentarioLogin para valorar
Información